کانال رسمی پلاک در تلگرام

شور از پلاک

۳۰/۱۲/۱۳۹۵

Shour-PNG
Loading tracks...
Daygard Mosht

آلبوم های پلاک

Loading tracks...
Loading tracks...
Loading tracks...
Loading tracks...

اعضای رسمی تشکل پلاک

بامداد

دیگرد

یارا

شور