با تشکر از خرید شما

شماره تراکنش : {transaction_id}

وضعیت پرداخت : {payment_status}